Paul Epstein and Theodore von Karman at Alamogordo, NM

Details